بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کریپتوسپوریدیوم پارووم پاتوژن دستگاه گوارش طیف وسیعی از حیوانات ازجمله نشخوارکنندگان بوده که به­دلیل قابلیت انتقال از حیوانات به انسان از نظر بهداشت عمومی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی به این انگل در برههای پرورش­یافته در شهرستان جوین به عنوان قطب گوسفنداری استان خراسان رضوی انجام شد. ابتدا تعدادی از گلههای گوسفندان به صورت تصادفی انتخاب و از 300 رأس از بره­های 10روزه تا دوماهه نمونه مدفوع به صورت برداشت مستقیم از رکتوم طی چهار فصل از تابستان 1393 تا بهار 1394، اخذ شد. پس از ثبت زمان نمونهگیری، سن، جنس و وجود یا عدم وجود علامت درمانگاهی اسهال در برههای تحت بررسی، نمونهها به آزمایشگاه انگلشناسی منتقل و از آنها گسترش تهیه شده و پس از رنگ­آمیزی با روش زیل-نلسون اصلاح­شده، توسط میکروسکوپ نوری، با استفاده از عدسی ×100 (روغنی) مورد بررسی قرار میگرفت. نتایج به­دست­آمده از مجموع 150 نمونه مدفوع اسهالی و 150 نمونه غیراسهالی نشان داد که میزان آلودگی به این انگل 3 درصد (9 نمونه مثبت)است. به­ترتیب 2 (3/1درصد) و 7 (6/4 درصد) نمونه از موارد مثبتمتعلق به برههای اسهالی و غیراسهالی بودند. آزمون مربع کای هیچگونه ارتباط آماری معنیداری را بین آلودگی به این تکیاخته با بروز اسهال، سن، جنس و فصل نمونهگیری نشان نداد. گرچه میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در برههای منطقه تحت بررسی نسبتاً پایین بود، ولی نباید از گوسفندان به­عنوان یکی از منابع احتمالی آلودگی که میتواند سلامت عمومی را به خطر اندازند، غافل باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Cryptosporidium spp. infection in lambs with and without clinical signs of diarrhea in Jovein area

نویسندگان [English]

 • Robabe keyvanloo Shahrestanakey 1
 • Alireza Taghavi razavizadeh 2
 • Gholamreza Razmi 3
1 Graduated of faculty of veterinary medicine. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant prifessor of faculty of veterinary medicine, Ferdowsi university of mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor of faculty of veterinary medicine, Ferdowsi university of mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Cryptosporidium parvum is an enteric pathogen of a broad range of animals including ruminants. It is also important in terms of public health due to its transmission from animals to humans. The purpose of the present study was to determine the infection rate of this parasite in lambs raised in farms of Jovein area as a center of sheep production in khorasan-razavi province. At first, some sheep flocks were selected randomly, then fecal samples were collected from the rectum of 300 lambs with the age of 10 days to two months during four seasons between summer 1393 to spring 1394 (July 2014 to May 2015). After recording the sampling time, age, sex, and presence or absence of clinical signs of diarrhea in studied lambs, the samples were transported to the parasitology laboratory. Smears were prepared and stained by modified Ziehl-Neelsen method and examined by light microscopy using magnification of 100× (oil immersion). The results of 150 cases of diarrheic and 150 cases of non- diarrheic stools showed that the infection rate is 3% (9 positive samples). Two (1.3%) and 7 (4.6%) positive samples belonged to diarrheic and non- diarrheic lambs, respectively. The Chi-square test revealed no statistically significant correlation between the protozoan infection rate with diarrhea, age, sex and season of sampling. Although the cryptosporidium infection rate in lambs were relatively low in Jovein area, but sheep should not be overlooked as a possible source of infection that could threaten public health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diarrhea
 • lamb
 • Jovein area
 • Cryptosporidium
 • Asadpour, M., Razmi, Gh., Mohammadi, Gh. and Naghibi, A. (2013). Prevalence of cryptosporidium spp. infection in dairy calves in Mashhad. Journal of Veterinary Laboratory Research, 5: 55-63. [In 
  Persian]
 • Causape, A.C., Quilez, J., Sanchez-Acedo, C., del Cacho, E. and Lopez-Bernad, F. (2002). Prevalence and analysis of potential risk factor for Cryptosporidium parvum infection in lambs in Zaragoza (Northeastern Spain). Veterinary Parasitology, 104: 287-298.
 • Fasihi Harandi, M. and Fotouhi Ardakani, R. (2008).Cryptosporidium infection of sheep and goats in kerman: Epidemiology and risk factor analysis. Journal of Veterinary Research, 63(1): 47-51. [In Persian]
 • Green, R.F., Amarante, A.F.T. and Mascarini, L.M. (2004). The seasonal distribution of Cryptosporidium oocysts in sheep raised in the state of saopaulo. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, 13: 125-127.
 • Jianbin, Ye., Xiao, L., Yuanferi, W., Wang , L., Amer, S., Roellig, D.M., et al. (2013). Periparturient transmission of Cryptosporidium xiaoi from ewes to lambs. Veterinary Parasitology, 197(3-4): 627-633.
 • Ortega-Mora, L.M., Requejo-Fernandez, J.A., Pilar-Izquierdo, M. and Pereira-Bueno, J. (1999). Role of adult sheep in transmission of infection by Cryptosporidium parvum to lambs: confirmation of periparturient rise. International Journal for Parasitology, 29: 1261-1268.
 • Radostits, O., Gay, C., Hinchcliff, K. and Constable, P. (2007). Veterinary Medicine, 10th ed., Saunders Publication, pp: 1512-1515.
 • Rezazadeh, F., Zahraei-Salehi, T. Mokhber Desfouli, M.R., Rabani, M., Morshedi, A., Khaki, Z., et al. (2004). Clinical, biochemical and microbiological findings of calves' diarrhea in a dairy herd in suburbs of Tehran. Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, 59(4): 301-308. [In Persian]
 • Ranjbar-Bahadori, Sh. and Toni, S. (2013). Infection to Cryptosporidium in diarrheic calves: A provincial study in southern Khorasan. Journal of Veterinary Research, 68(1):13-19. [In Persian]
 • Vahedi, N., Dalimi Asl, A. and Saadat, M. (2009). Primary research on gastro-intestinal cryptosporidium incidence rate in lambs and calves in Amol city, Iran. Journal of Veterinary Research, 64(2): 101-103. [In Persian]