رخداد هایپوسپدیا در یک رأس گوساله نر هلشتاین دو ماهه به همراه کریپتوارکیدیسم و فتق نافی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاداسلامی واحد شبستر

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هایپوسپدیا یک مشکل مادرزادی است که بیشتر در سگ، گوسفند و بز رخ می­دهد و رخداد آن در گوساله­ها نادر می­باشد. هایپوسپدیا در حقیقت به عدم تشکیل مادرزادی مجرای پیشابراهی گفته می­شود. در آبان ماه سال 94، دامداری برای درمان گوساله 2 ماهه­ای به کلینیک دامپزشکی مراجعه نموده بود. با توجه به تاریخچه اخذ شده از دامدار اقدام به معاینات بالینی دام مذکور گردید. گوساله از نظر علایم حیاتی نظیر ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، حرکات دستگاه گوارش و سایر علائم طبیعی بود. در معاینات دستگاه ادراری مشخص گردید که مجرای ادراری در ناحیه میاندوراه، در زیر رکتوم تا انتهای آن که غلاف قضیب است، تشکیل نشده است و گوساله مبتلا به هایپوسپدیازیس می­باشد. همچنین در معاینه دام مذکور مشخص گردید که حیوان به فتق نافی به قطر 6 سانتی­متر و کریپتوارکدیسم نیز مبتلا می­باشد. پس از تشخیص بیماری اقدام به عمل جراحی برای کاهش اثرات این نقیصه گردید و عارضه به‌روش جراحی اصلاح شد. در پیگیری­های انجام شده بعد از 6 ماه از جراحی، دام دارای رشد مطلوب بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of hypospadias in a 2 month old male Holstein calf along with cryptorchidism and umbilical hernia

نویسندگان [English]

 • akbar arfaei akhoole 1
 • b Qassemi Panahi 2
 • gh Moghadam 3
 • a Samvatian 3
 • i Lotfi 4
1 Assistant Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 DVM Graduate of Faculty Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypospadias is a congenital problem reported in dogs, sheep and goats and occurrence of this anomaly in calves is rare. In fact, hypospadias is congenital absence of the urethra. In October 2015, a client attended the veterinary clinic for treatment of a 2 month old calf. Physical examination was performed following anamnesis. Vital signs including heart and respiratory rates, body temperature and peristaltic movements of the gastrointestinal system were normal. Examination of the urinary system revealed aplasia of the urethra at the perineum from beneath the rectum to the end of the penis and the calf was diagnosed with hypospadias. Physical examination also revealed the presence of an umbilical hernia with diameter of 6 cm and cryptorchidism. After diagnosis, the defect was corrected by surgical method to alleviate its side effects. Six months after surgical correction, the calf had satisfactory growth rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypospadias
 • Cryptorchidism
 • Penile aplasia
 • Umbilical hernia
 • calf
 • ·      Abd-el-hady, A.A., Mouchira, M. and Mohi, el-din. (2014). Hypospadia and urethral diverticulum in a female pseudohermaphrodite calf. Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, 1(4b): 288-292.
 • Ader, P.L. and Hobson, H.P. (1978). A review of the veterinary literature and a report of three cases in the dog. Journal of the American Animal Hospital Association, 14: 721-727.
 • Alam, M.R., Shin, S.H., Lee, H.B., Choi, I.H. and Kim, N.S. (2005). Hypospadias in three calves: a case report. Veterinary Medicine, Czech, 50(11): 506-509.
 • Azari, O., Sakhaee, E. and Emadi, L. (2010). Permanent urethrostomy for treatment of caprine hypospadias. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 5(2): 107-110.
 • Baskin, L.S. (2000). Hypospadias and urethral development. Journal of Urology, 163: 951-956.
 • Bokhari, S.G. (2013). Hypospadias and urethral diverticulum in two goat kids: a case report. The journal of Animal and Plant Sciences, 23(2): 675-677.
 • Boothe, H.W.  (2003). Penis, prepuce and scrotum. In: Text Book of Small Animal Surgery. Slatter, D. editor. 3rd ed., USA: Philadelphia, WB Sunders Company, pp: 1535.
 • Fossum, T.W. (2002). Surgery of the male reproductive tract. In: Small Animal Surgery. Fossum, T.W., Hedlund, C.S., Hulse, D.A., Johnson A.L. and Seim, H.B. editors. 2nd ed., USA: Mosby, Inc., Elsevier Science Company, pp: 662-663.
 • Hayes, H.M.Jr. and Wilson, G.P. (1986). Hospital incidence of hypospadias in dogs in North America. Veterinary Record, 118: 605-607.
 • Howard, P.E. and Bjorling, D.E. (1989). The intersexual animal. Problems in Veterinary Medicine, 1: 74-83.
 • Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007). Veterinary Medicine. 10th ed., UK: London, Saunders, pp: 573.
 • Rajfer, J. and Walsh, P.C. (1976).The incidence of intersexuality in patients with hypospadias and cryptorchidism. Journal of Urology, 166: 769-770.
 • Rousseaux, C.G. and Ribble, M. (1988). Developmental anomalies in farm animals II. Defining Etiology. Canadian Veterinary Journal, 29: 30-39.
 • Sakhaee, E. and Azari, O. (2009). Hypospadias in goats. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 10(3): 298-301.
 • Shima, H., Ikoma, F., Terakawa, T., Satoh, Y., Nagata, H., Shimada, K., et al. (1979). Developmental anomalies associated with hypospadias. Journal of Urology, 122: 619-621.
 • Uda, A., Kojima, Y., Hayashi, Y., Mizuno, K, Asai, N. and Kohri, K. (2004). Morphological features of external genitalia in hypospadiac rat model: 3-dimensional analysis. Journal of Urology, 171: 1362-1366.
 • Wilson, J.D. and Lasnitzki, I. (1971). Dihydrotestosterone formation in fetal tissues of the rabbit and rat. Endocrinology, 89: 659-668.