بررسی ارتباط سطوح سرمی هورمون‌های تری‌یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) در مرحله قبل و بعد از زایمان با زمان بازگشت فعالیت تخمدان در گاوان یک‌شکم و چندشکم زائیده

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانش آموخته دکترای دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

غده تیروئید یکی از غدد مهم درون‌ریز بدن است که با ترشح دو هورمون تری­یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) نقش مهمی در برقراری تعادل حیاتی بدن دارد. با توجه به اینکه اثرات این دو هورمون فعالیت بسیاری از اندام‌های بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در این مطالعه اثر این دو هورمون بر زمان بازگشت فعالیت تخمدانی در گاوان هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 60 گاو یک­شکم زائیده و 60 گاو چندشکم زائیده در نظر گرفته شدند. در هر دو گروه، از هر یک از گاوان 10 روز مانده به زایمان و 10 الی 20 روز بعد از زایمان خون­گیری با استفاده از لوله خلأدار انجام گردید و بعد از سانتریفیوژ و جداسازی سرم، نمونه‌ها در دمای 20- درجه سلسیوس نگه­داری، سپس با  استفاده از کیت ­الایزا مقادیر T3 و T4 آن اندازه‌گیری شد. در گاوان یک­شکم زائیده مقادیر T3 و T4 هم در زمان قبل از زایمان و هم در زمان بعد از زایمان به­طور معنی­داری بیشتر از گاوان چند­شکم زائیده بود (05/0p<). در هر دو گروه تحت بررسی مقادیر T3 و T4 در مرحله بعد از زایمان نسبت به قبل از زایمان کاهش داشت (05/0p<). نتایج نشان داد کاهش عملکرد غده تیروئید و کمبود هورمون‌های تیروئیدی به­ویژه T4 در مرحله بعد از زایمان، در طولانی ‌شدن فاصله زایش تا باروری در گاوان چند­شکم زائیده می‌تواند تأثیرگذار باشد ولی، در مورد گاوان یک­شکم زائیده با توجه به فعالیت کافی غده تیروئید، طولانی شدن فاصله زایش تا باروری را باید در عوامل دیگری جستجو نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of serum levels of T3 and T4 during the dry and postpartum periods with ovarian rebound in primiparous and multiparous cows

نویسندگان [English]

 • a Davasaztabrizi 1
 • k Mehrani 2
1 Department of Clinical Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Student of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The thyroid gland is one of the major endocrine glands which plays an important role in vital
balance of the body by secreting two hormones, T3 and T4. Because effects of these two hormones affect the activity of many body organs, in this survey the effects of these two hormones on the return of ovarian activity in Holstein cows were examined. For this purpose, 60 primiparous cows (having one pregnancy) and 60 multiparous (having two or more pregnancies) were considered for this survey. In both groups, the blood samples were taken 10 days before parturition and 10 to 20 days after parturition.  After centrifugation and serum separation, samples were stored at -20 o C. Afterwards in laboratory, T3 and T4 values were measured by using ELISA kit. The results indicate that the values of T3 and T4 in primiparous cows in the prenatal and postpartum period were more than multiparous cows (p<0.05). In both groups, values of T3 and T4 in postpartum period were reduced compared to prenatal period. T4 values in multiparous cows in the postpartum period showed significant correlation with the return time of ovarian activity. Finally, it can concluded that decreasing thyroid function and thyroid hormones deficiency, particularly T4, in the postpartum period can influence the prolongation of the onset of ovarian activity in multiparous cows but in primiparous cows due to the sufficient activity of the thyroid gland, the onset of ovarian activity should be sought in other factors.
 

Cow, Thyroid, T3 and T4 Hormones, Parturition.

 • Drackley, J.K. (1999).Biology of dairy cows during the transition period: The Final Frontier. Journal of Dairy Science, 82(11): 2259-2273.
 • Gorji dooz, M. (1999). Large Animal Internal Medicine. Tehran, Noorbakhsh, Vol. 4, pp: 144-145. [In Persian]
 • Grummer, R.R. (1995). Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. Journal of Animal Science, 73(9): 2820-2833.
 • Huszenicza, G.Y., Kulcsar, M. and Rudas, P. (2002). Clinical endocrinology of thyroid gland function in ruminants. Veterinarni Medicina, 47(7): 199-210.
 • Mojabi, A. (2001), Veterinary Clinical Biochemistry. Iran: Tehran University Press, pp: 63-251.
 • Papasouliotis, K. (2003).Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 1st ed., USA: Wiley-Blackwell, pp: 149-150.
 • Pezzi, C., Accorsi, P., Vigo, D., Govoni, N. and Gaiani, R. (2003).5′-Deiodinase Activity and Circulating Thyronines in Lactating Cows. Journal of Dairy Science, 86 (1): 152-158.
 • Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. Elsevier Health Sciences, pp: 2047-2048.
 • Rasooli, A., Nouri, M., Khajeh, G. and Rasekh, A. (2004). The influences of seasonal variations on thyroid activity and some biochemical parameters of cattle. Iranian Journal of Veterinary Research, 5(2): 55-62.
 • Spicer, L., Alonso, J. and Chamberlain, C. (2001).Effects of thyroid hormones on bovine granulosa and thecal cell function in vitro: Dependence on insulin and gonadotropins. Journal of Dairy Science, 84(5): 1069-1076.