بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحت‌گونه پاراتوبرکلوزیس در بز‌های استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس آنتریت گرانولوماتوز مزمن نشخوارکنندگان است که وقوع جهانی دارد. این بیماری در اثر مایکوباکتریوم ‌اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس ایجاد می‌گردد و معمول‌ترین نشانه­های بالینی آن در بز لاغری مفرط، بی‌اشتهایی و ناتوانی شدید است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرمی مایکوباکتریوم ‌اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان و همچنین ارتباط آن با فاکتورهای میزبانی و محیطی بود. در این مطالعه نمونه‌های خون به‌طور تصادفی از  368 رأس بز از شهرهای اهواز، هندیجان، ایذه، شوشتر، دزفول و سوسنگرد جمع‌آوری گردید و به روش الایزا مورد ارزیابی قرار‌ گرفت. شیوع سرمی ظاهری و واقعی مایکوباکتریوم ‌اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس به ترتیب 07/7 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 67/9-47/4 درصد) و 8/13 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 3/17-3/10 درصد) بود. این بررسی نشان داد با افزایش سن فراوانی آلودگی نیز افزایش می­یابد و شانس آلودگی بین سن بر حسب سال و بیماری 08/1 (فاصله اطمینان 95 درصد: 35/1- 86/0) است (05/0<p). فراوانی نسبی موارد مثبت در جنس ماده بیشتر از جنس نر و شانس آلودگی جنس ماده 19/1 برابر جنس نر (فاصله اطمینان 95 درصد: 59/3- 4/0) بود (05/0<p). شانس آلودگی در بزهای دارای سابقه اسهال 38/4 برابر بزهای بدون سابقه اسهال (فاصله اطمینان 95 درصد: 96/9-92/1) بود (001/0>p). شیوع سرمی در اهواز، دزفول، ایذه، شوشتر، هندیجان و سوسنگرد به ترتیب 06/8، 5، 92/4، 33/13، 67/2 و 5 درصد بود (05/0<p). این مطالعه تأیید نمود که مایکوباکتریوم‌ اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در بزهای استان خوزستان وجود دارد و اقدامات کنترلی و پیشگیری بایستی مد ‌نظر سیاست‌گذاران بهداشتی قرار‌ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in goats of Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • saeid Bagheri 1
 • MAHDI POURMAHDI BORUJENI 2
 • Mohammad rahim Haji Hajikolaei 3
 • Masoud Ghorbanpoor 4
چکیده [English]

Paratuberculosis or Johne's disease is chronic infectious granulomatous enteritis of ruminants, which has a worldwide occurrence. It is caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis and the most common symptoms of disease in goats are cachexia, anorexia and severe disability. The aim of this study was to survey seroprevalence of Mycobacterium avium paratuberculosis in goats of Khuzestan province and its correlation with host and environmental determinants. In this study sera samples were collected randomly from 368 goats in Ahvaz, Hendijan, Izeh, Shushtar, Dezful and Susangerd cities and were tested by ELISA. Apparent and real seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis were 7.07% (95% CI: 4.47-9.67 percent) and 13.8% (95% CI: 10.3-17.3 percent), respectively. This study showed that infection increased with age and odds of infection between the age, based on year and disease is 1.08 (95% CI: 0.86-1.35) (p>0.05). Relative frequency of positive samples in females was more than males and the odds of infection in female goats was 1.19 (95% CI: 0.4-3.59) times the males (p>0.05). The odds of infection in goats with history of diarrhea was 4.38 (95% CI: 1.92-9.96) times more than goats without this history (p<0.001). The seroprevalence in Ahvaz, Dezful, Izeh, Shushtar, Hendijan and Susangerd was 8.06% 5%, 4.92%, 13.33%, 2.67% and 5% respectively (p>0.05). This study confirms that Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis exists in goats of Khuzestan province and preventive and control measures should be considered by health authorities.
Conflict of interest: None declared.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Johne
 • s disease
 • Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
 • Anderson, N.V., Robert, G.H., Alfred, M.M. and Robert, H.W.H. (1992). Veterinary Gastroenterology, 2nd ed., London: Lea and Febiger, pp: 783-789, 790-791.
 • Attili, A.R., Ngu, N.V., Preziuso, S., Pacifici L., Domesi A. and Cuteri V. (2011). Ovine paratuberclosis: a seroprevalence study in dairy flocks reared in the Marche region, Italy. Veterinary Medicine International Journal, 7(3): 1-10.
 • Bauman, C.A., Jones-Bitton, A., Menzies, P., Toft, N., Jansen, J. and Kelton, D. (2016). Prevalence of paratuberculosis in the dairy goat and dairy sheep industries in Ontario, Canada. Canadian Veterinary Journal, 57: 169-175.
 • Coelho, A.C., Pinto, M.L., Coelho, A.M., Aires, A. and Rodrigues, J. (2010). A seroepidemiological survey of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis sheep from the North of Portugal. Pesquisa Veterinaria Brasileira Journal, 30(11): 903-908.
 • Dimarelli-Malli, Z., Stevenson, K., Sarris, K. and Sossidou, K. (2009). Study of microbiological and molecular typing aspects of paratuberculosis in sheep and goats in Northern Greece. Transboundary and Emerging Diseases, 56(6-7): 285-290.
 • Dixit, M., Filia, G., Singh, S.V. and Gupta, M.P. (2013). Prevalence of paratuberculosis in Small Ruminants in Punjab. Indian Veterinary Journal, 90(4): 25-26.
 • Haji Hajikoulaei, M.R., Ghorbanpour, M. and Amirsoleimani, M. (2008). An abattoir study of the Mycobacterium avium paratuberclusis infection in buffalo in Ahwaz. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2(1): 55-58. [In Persian]
 • Haji Hajikoulaei, M.R., Ghorbanpour, M. and Fard Bijar kenari, A. (2002). A study on the prevalence of Mycobacterium avium paratuberclusis in sheep and goat slaughtered at Ahwaz abattoir. Scientific- Research Iranian Veterinary Journal, 5(8): 15-22. [In Persian]
 • Juste, R.A., Marco, J.C., Saez de Ocarz, C. and Aduriz, J.J. (1991). Comparison of different media for the isolation of small ruminant strains of Mycobacterium paratuberculosis. Veterinary Microbiology, 28(4): 385-390.
 • Kumthekar, S., Manning, E.J.B., Ghosh, P., Tiwari, K., Sharma, R.N. and Hariharan, H. (2013). Mycobacterium avium sub species paratuberculosis confirmed following serological surveillance of small ruminants in Grenada, West Indies. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 25(4): 527-530.
 • Lee, K.W., Jung, B.Y., Moon, O.K., Yang, D.K., Lee, S.H., Kim, J.Y., et al. (2006). Seroprevalence of Mycobacterium subspecies avium paratuberculosis in Korean Black Goats (Capra hircusaegagrus). Journal of Veterinary Medicine Science, 68(12): 1379-1381.
 • Liapi, M., Leontides, L., Kostoulas, P., Botsaris, G., Iacovou, Y., Rees, C., et al. (2011). Bayesian estimation of the true prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in Cyproit dairy sheep and goat flocks. Small Ruminant Research, 95(2-3): 174-178.
 • Mainer-jaime, R.C. and Vazquez-Boland, J.A. (1998). Factors associated with seroprevalence to Mycobacterium paratuberculosis small-ruminants farms in the Madrid region (Spain). Preventive Veterinary Medicine, 34(4): 317-237.
 • Martinez Herrera, D.I., Villagomez-Cortes, J.A., Mendez, A.M. and Flores-Castro, R. (2012). Seroepidemiology of goat paratuberculosis in five municipalities of central Veracruz, Mexico. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 15(2): 82-88.
 • Mercier, P., Baudry, C., Beaudeau, F., Seegers, H. and Malher, X. (2010). Estimated prevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in herds of dairy goats in France. Veterinary Record, 167(11): 412-415.
 • Mpenda, F. and Buza, J. (2014). Seroprevalence of paratuberculosis in goats and sheep in Arusha, Northern Tanzania. International Journal of Science and Research (IJSR), 11(9): 541-545.
 • Nemati, M. (2015). Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in the mesenteric lymph nodes of goats by PCR and culture. Journal of Livestock Science and Technologies, 3(2): 56-60.
 • Parka, T.K., Allen, A.J., Bannantine, J.P., Seo, K.S., Hamilton, M.J., Abdellrazaq, G.S., et al. (2011). Evaluation of two mutants of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis candidates for a live attenuated vaccine for Johne’s disease. Vaccine Journal, 29(29-30): 4709-4719.
 • Pithua, P. and Kollias, N.S. (2012). Estimated Prevalence of Caprine Paratuberculosis in Boer Goat Herds in Missouri, USA. Veterinary Medicine International, Article ID 674085, 5pages, doi: 10.1155/2012/674085.
 • Pruvot, M., Forde, T.L., Steele, J., Kutz, S.J., Buck, J.D., Meer, F.V.D. and Orsel, K. (2013). The modification and evaluation of an ELISA for the surveillance of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in wild ruminants. BMC Veterinary Research, 9(5): 1-8.
 • Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007). Veterinary Medicine, A Textbook of Disease of Cattle, Horse, Sheep. Pigs and Goats. Vol 2, 10th ed., Philadelphia: Saunders, pp: 1017-1043.
 • Roveyshedzadeh, S., Haji Hajikolaei, M.R., Pourmehdi Boroujeni, M. and Ghorbanpoor, M. (2015). Seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in sheep in Khuzestan province. Journal of Veterinary Microbiology, 11(2): 119-128. [In Persian]
 • Stau, A., Seelig, B., Walter, D., Schroeder, C. and Ganter, M. (2012). Seroprevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in small ruminants in Germany. Small Ruminant Research, 105(12): 361-365.
 • Villari, S., Castiglione, F. and Monteverde, V. (2009). Seroprevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in ovine and caprine farms in Trapani, Sicily. In Proceedings of the 17th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Perugia, Italy, PP: 117-118.
 • Whittington, R.J., Lloyd, J.B. and Reddacliff, LA. (2011). Recovery of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis from nematode larvae cultured from the faces of sheep with Johne’s disease. Veterinary Microbiology, 81(3): 273-279.
 • Whittington, R.J., Marsha, I.B., Saunders, V., Grant, IR., Juste, R., Sevilla, I.A., et al. (2011). Culture phenotypes of genomically and geographically diverse Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis isolates from different hosts. Journal of Clinical Microbiology, 49(5): 1822-1830.