مطالعه اثرات تراتوژنی داروی ضد صرع زونیسامید بر سیستم اسکلتی نوزادان موش های صحرائی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم تشریح، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه علوم تشریح، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زونیسامید یکی از مؤثرترین داروهای ضد صرع با خواص تراتوژنی می‌باشد که به­وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تراتوژنی داروی ضد صرع زونیسامید بر سیستم اسکلتی نوزادان موش­های صحرائی در طی دوره جنینی می­باشد. در این مطالعه 12سر موش صحرایی نربالغ و 36 سر موش صحراییماده بالغ جهت جفت­گیری وباردار شدن در نظر گرفتهشد. موش‌های آبستن به­طور تصادفی به دو گروه تیمار و شاهد تقسیم شدند. موش‌های گروه تیمار، داروی زونیسامید را با دوز mg/kg 200 در روزهای نهم، دهم و یازدهم آبستنی به صورت گاواژ دریافت کردند.موش‌های گروه شاهد نیز در روزهای مشابه محلول نرمال سالین را به همان مقدار دریافت کردند. در پایان دوره آ‌بستنی وزن و قد نوزادان متولدشده، محاسبه شدند. سپس نوزادان از نظر ناهنجاری­های ظاهری توسط استریومیکروسکپ مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت برای مطالعه اختصاصی استخوان‌ها از رنگ‌آمیزی رد آلیزارین استفاده شد. برای تحلیل آماری داده‌ها از روش T-test استفاده شد. از لحاظ میانگین طول استخوان‌های بازو، زند زیرین، زند زبرین، ران، درشت‌نی و نازک‌نی بین دو گروه تیمار و شاهد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. در ارزیابی اختصاصی استخوان‌ها، در گروه تیمار با زونیسامید ناهنجاری‌ها از نوع ایجاد انحراف در ستون فقراتیا اسکولیوزیس (scoliosis)، فرم موجی دنده‌ها (wavy rib) و‌ تشکیل ناقص استخوان‌های جمجمه شناسایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از داروی زونیسامید در دوره آبستنی موجب اختلال رشد در جنین­های موش صحرایی می‌شود، به­طوری­که اثرات کاهنده‌ای در پارامترهای رشد ایجاد کرده و به­عنوان یک فاکتور خطر برای تکامل و رشد جنینی در این حیوانات محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of teratologic effects of zonisamide on neonatal rat skeletal system

نویسندگان [English]

  • seyyed sajjad hejazi 1
  • hossain Erikaghaji 2
  • hassan Gilanpour 3
چکیده [English]

Zonisamide is one of the most effective medications for epilepsy, which has teratogenic properties; and is widely administrated in patients. The present study aimed to evaluate the teratogenic effects of zonisamide on newborn rats’ skeletal system during fetal period. Therefore, 12 mature male rats were mated with 36 female rats and the female rats became pregnant. The pregnant rats were randomly divided into two equal groups of treatment and control.. The treatment group received 200 mg/kg zonisamide on days 9, 10, and 11 of pregnancy via gavage. The control group also received the same amount of normal saline solution on the same days of pregnancy via gavage. Length and weight of the newborn rats were measured using caliper and digital weigh. Then, the newborns were evaluated in terms of apparent anomalies under the stereomicroscope. Eventually, Alizarin Red staining was conducted in order to study bones. Data were analyzed using T-test. The mean length of arm, ulna, radius, thigh, tibia, and fibula was significantly different between the two groups. Alizarin Red results suggested that the treatment group had anomalies such as scoliosis, wavy rib, imperfectly formed bones of the skull. The results of the study indicated that administration of zonissamide during pregnancy causes fetal growth disorders and retards fetal growth therefore it is considered as a risk factor for fetal development in this species.
Conflict of interest: None declared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rat neonate
  • Teratogen
  • Zonisamide
 Abdulrazzaq, Y.M., Padmanabhan, R., Bastaki, S.M., Ibrahim, A., Nurulain, M. and Shafiullah, M. (2005). Effect of maternal administration of vigabatrin during late gestation on fetoplacental amino acid profile in the mouse. Reproductive Toxicology, 20(4): 549-60.

● Afshar, M., Hasanzadeh, M., Mo'allem, A., Tamizi, A. and Golalipour J. (2010). Comparative Study of Teratogenic Effects of Gabapentin Administration via Peritoneum and Gavages on Skeletal System of Mice Fetuses Using Alizarin-red S and Alcian-blue Staining Techniques. Razi Journal of Medical Science, 16(68): 7-18.  [In Persian]

● Baran, O., Nergiz, Y. and Tuncer, M. (2006). The effect of valproic acid, vitamin E and folic acid on ribs of rat fetuses in the prenatal period. Annals Anatomy, 188: 117-125.

● Bastaki, S.A.M., Padmanabhan, R., Abdulrazzaq, Y.M., Chandranth, S.I. and Shafiulla, M. (2001). Studies on the teratogenic effect of lamotrigine in mouse fetuses. Frontier in Fetal Health, 3(11-12): 295.

● Beghi, E. and Annegers, J.F. (2001). Pregnancy registries in epilepsy. Epilepsia, 42(11): 1422-1425.

● Farhat, G., Yamot, B., Mikati, M., Demirjian S., Sawaya, R. and Fuleihan, G. (2002). Effect of antiepileptic drugs on bone density in ambulatory patients. Neurology, 58: 1348-53.

● Hafez, E. (1970). Reproduction and breeding techniques for laboratory animals. Philadelphia: Saunders, pp: 235.

● Hejazi, S., Andalib, S. and Noorazar, A. (2014). Protective effect of melatonin in lamotrigine-treatment on newborn mice cerebellum. Comparative Pathology, 11(2): 1275-1282 [In Persian].

● Mark, S., Yerby, M.S., Kaplan P. and Tran T. (2004). Risks and management of pregnancy in women with epilepsy. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 71(2): 25-37.

● Moore, K.L., Persaud, T.V.N. and Torchia, M.G. (1998). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10th ed., Philadelphia: Saunders, pp: 109-110.

● Montouris, G. (2003). Gabapentin exposure in human pregnancy: results from the Gabapentin Pregnancy Registry. Epilepsy and Behavior, 4(3): 310-317.

● Nau, H. (1981). Pharmacokinetics of valporic acid and its metabolites in pregnant patient. In: Janz, D. editor. Epilepsy, Pregnancy and the Child: USA: New York, Raven Press, pp: 131-144.

● Prakash, P.L.V., Rai M.M., Yadav, S.K. and Madhgasth, S. (2008). Teratogenic effect to the anticonvulsant gabapentin in mice. Singapore Medical Journal, 49(1): 47-53.

● Padmanabhan, R., Abdulrazzaq, Y.M., Bastaki, S.M., Nurulain, M. and Shafiullah, M. (2010). Vigabatrinadministered during late gestation lowers maternal folate concentration and causes pregnancy loss, fetal growth restriction and skeletal hypoplasia in the mouse. Reproductive Toxicology, 29(3): 366-377.

● Product Information. (2000). Zonegran™, zonisamide. Elan Pharmaceuticals, South San Francisco, California. http://www.aedpregnancyregistry.org/.

● Rahmani, F., Delaram, M. and Forouzandeh, N. (2006). The teratogenic effects of Lamotrigine on mouse fetus. Journal of Reproduction and Infertility, 7(1): 45-52.

● Tatum, W.O., Galvez, R., Enbadis, S.B. and Carrazana, E. (2000). New Antiepileptic Drug. Archives of Family Medicine, 9: 1135-1141.

● Torabi, B.M., Shiravi, A. and Vaezi, G. (2012). Teratogenic effects of phenytoin on the development of skeleton and neural tube of mouse fetuses. Research in Medicine, 36(3): 119-123. [In Persian]

● Voudris, K., Monstaki, M., Zeis PM. and Dimon, S. (2002). Alkaline phosphatase and its isoenzyme activity for the evaluation of bone metabolism in children receiving anticonvulsant monotherapy. Seizure, 11(6): 377-380.

● Wylen, M. and Yankowitz, J. (2001). Anticonvulsants in pregnancy. In: Drug Therapy in Pregnancy. Yankowitz, J. and Niebyl, J.R. editors. Philadelphia: Pa Lippincott, pp: 221-230.