بررسی تاثیر استنشاق غیرفعال دود سیگار بر پروفایل‌ چربی سرم در موش صحرائی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم درمانگاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

دود غیرفعال سیگار حاوی 5 برابر منوکسید کربن و 6 برابر نیکوتین بیشتر از دودی است که فرد سیگاری استنشاق می‌کند و دلیل این امر خاصیت حفاظتی فیلتر سیگار است. دود سیگار حاوی طیف وسیعی از اکسیدان‌‎ها و رادیکال‌های آزاد است که قادرند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم استرس اکسیداتیو را در بدن القاء کنند، ضمن آنکهافزودنبرخیموادمعطر بهسیگاردرافزایشآسیب‌هاوایجادرادیکال‌هایآزادنقش به‌سزاییدارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر استنشاق غیرفعال دود سیگار بر پروفایل­ چربی سرم در موش­های صحرائی بود. بدین منظور، تعداد 16 سر موش صحرائی نر ویستار به­طور تصادفی به دو گروه8 تائی تیمار و شاهد تقسیم گردیدند. در گروه شاهد مداخله‌ای صورت نگرفت، اما گروه تیمار به­مدت یک ماه و به­صورت روزانه در معرض استنشاق دود غیرفعال حاصل از یک نخ سیگار قرار گرفت. بعد از یک ماه، از ورید دمی موش­ها خون­گیری انجام شد و بعد ‌از جداسازی سرم، مقادیر چربی آن شامل تری گلیسیرید،کلسترول تام،LDL (low-density lipoprotein) وHDL(high-density lipoprotein) مورد سنجش قرار گرفته و نتایج حاصله با آزمون t-testمورد تحلیل آماری قرار گرفت. در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد، افزایشی معنی­دار (01/0p<) در سطح سرمی LDL مشاهده شد ولی از لحاظ سایر پارامترها بین دو گروه اختلاف معنی­داری برآورد نگردید. نتایج مطالعه نشان داد دود سیگار موجب افزایش LDL سرم می­گردد که یکی از فاکتورهای خطر برای بیماری­های قلبی-عروقی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of passive inhalation of cigarette smoke on serum lipid profile in the rat

نویسنده [English]

 • j Rahmani Kahnamoei
Assistant Professor, Department of Clinical Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Passive cigarette smoke contains five times more carbon monoxide and six times more nicotine compared to the main smoke because cigarette filter has a protective role for smokers. Cigarette smoke contains a range of oxidants and free radicals that can directly or indirectly induce oxidative stress in the body. Adding some aromatic ingredients to cigarette may play an important role in increasing damage and free radicals. The aim of this study was to evaluate the effects of passive inhalation of cigarette smoke on serum lipid profile in rats. For this purpose, 16 male Wistar rats were divided randomly into two groups of eight rats, control and treatment. There was no intervention in the control group, but treatment group was exposed to a cigarette passive smoke on a daily basis for a month. After a month, the rat tail vein blood samples were taken and after separation of the sera, serum lipid profiles, including triglycerides, total cholesterol, LDL and HDL was measured and the results were statistically analyzed using t-test. There was a significant (p<0.01) difference between the two groups regarding the serum levels of LDL but no other significant differences were observed. The results showed that cigarette smoke causes an increase in serum LDL, which is considered one of the risk factors for cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cigarette
 • Passive smoking
 • Serum lipid profiles
 • Rat
 • Antoniades, C., Tousoulis, D. and Tentouris, C. (2003). Effects of antioxidant vitamins C and E on endothelial function and thrombosis fibrinoliysis system in smokers. Thrombosis and Haemostasis, 89(6): 990-995.
 • Axelsen, M., Eliasson Joheim, R.A., Lenner, M.R. and Taskinen, U. (1995). Lipid intolerance in smokers. Journal of Internal Medicine, 237(5): 449-455.
 • Bahmani, F., Ehsani Zonouz, A.V. and Firoozrai, M. (2006). The Effect of Oxidative Stress Induced by Cigarette Smoking on the Activities of Hexokinas and Pyruvate Kinase Glycolytic Enzymes in Erythrocytes of Smokers. Journal of Iranian Medical Sciences, 52(13): 67-74.
 • Carvalho, C.A., Favaro, W.J., Padovani, C.R. and Cagnon, V.H. (2006). Morphometric and ultrastructure features of the ventral prostate of rats (Rattus norvegicus) submitted to long term nicotine treatment. Andrologia, 38: 142-151.
 • Chattopadhyay, K. and Chattopadhyay, B.D. (2008). Effect of nicotine on lipid profile, peroxidation & antioxidant enzymes in female rats with restricted dietary protein. Indian Journal of Medical Research, 127: 571-576.
 • Chitra, R., Semmalar, C.S. and Shyamala, D. (2000). Effect of fish oil on cigarette induced dyslipidemia in rats. Indian Journal of Pharmacology, 32: 114-119.
 • Ergunder, I.B., Ucar, A., Ariturk, I., Erguder, T., Avci, A., Hasipek, S., et al. (2009). The effects of cigarette smoking on serum oxidant status, and cholesterol, homocysteine, folic acid, copper, and zinc levels in university students. Turkish Journal of Medical Sciences 39(4): 513-517.
 • Hecht, S. (2002). Cigarette smoking and lung cancer: chemical mechanisms and approaches to prevention. Lancet Oncology, 3: 461-469.
 • Ranjbar, A., Zhand, Y., Mirzadeh, E., Esmaeili, A., Ghasemi Nejad, S. and Maleki Rad, A.A. (2004). Comparison of oxidative stress in smokers and non smokers. Journal of Arak Medical School, 7(3): 7-11.
 • Rostami, M. and Jorfi, M. (2010). The evaluation of serum nitrite, nitrate and malonyldialdehyde levels in smokers. Medical Laboratory Journal, 3(2): 46-52.
 • Tai, E.S. and Tan, C.E. (2001). Genes, diet and serum lipid concentrations: Lessons from ethnically diverse populations and their relevance to coronary heart disease in Asia. Current Opinion in Lipidology, 15: 5-12.
 • Yang, Y.M. and Liu, G.T. (2004). Damaging effect of cigarette smoke extract on primary cultured human umbilical vein endothelial cells and its mechanism. Biomedical and Environmental Sciences, 17: 121-134.