بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس لوسمی گاوان در گاوهای استان خوزستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

ویروس لوسمی گاوان متعلق به جنس دلتا رتروویروس و خانواده رتروویریده است و باعث لنفوسیتوز پایدار و لنفوسارکوم در گاو می­شود که به عنوان لکوز آنزئوتیک گاوان شناخته می­شود. این بیماری باعث کاهش بازده اقتصادی قابل توجه به علت هزینه‌های لازم برای برنامه­های کنترل و ریشه­کنی می­شود. برنامه­های کنترلی لکوز از طریق غربالگری و حذف گاوهای مثبت در سرولوژی می­باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع سرمی ویروس لوسمی در گاوهای استان خوزستان بود. نمونه­های سرم به­طور تصادفی از 527 رأس گاو در اهواز، باغملک، شوشتر، گتوند، شادگان، هندیجان، بهبهان، رامهرمز و سوسنگرد جمع­آوری گردیده و به روش الیزا آزمایش شدند. شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان 64/6 درصد (77/8-51/4 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد) بود. بررسی آماری نشان داد آلودگی با سن و نژاد رابطه معنی­داری ندارد. فراوانی آلودگی در گاوهای ماده بیشتر از نر بود، اما این اختلاف معنی­دار نبود و شانس آلودگی جنس ماده 6/2 برابر جنس نر (59/19- 35/0 با فاصله اطمینان 95 درصد) بود. اختلاف در شیوع آلودگی بین روش پرورش صنعتی (15 درصد) و سنتی (4/3 درصد) معنی­دار بود (001/0>p) و شانس آلودگی در پرورش صنعتی 97/4 برابر (16/10- 43/2 با فاصله اطمینان 95 درصد) سنتی بود. میزان شیوع در شادگان، باغملک، بهبهان و سوسنگرد به ترتیب 5/23، 3/20، 2/7 و 7/1 درصد بود،اما آلودگی در اهواز، شوشتر، گتوند، رامهرمز و هندیجان مشاهده نشد (001/0>p). موقعیت جغرافیایی، 8/30 درصد از نوسانات بیماری را توجیه می­کند. نتایجنشاندادویروس لوسمی گاواندراستانخوزستانوجود داردوبایداقداماتکنترلیوپیشگیریمدنظرسیاست­گذارانبهداشتیقرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiological survey of bovine leukemia virus infection in cows in Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • S Zamanizadeh 1
 • M Pourmahdi Borujeni, M 2
 • M.R Haji Hajikolaei 3
 • M.R Seifi Abadshapouri 4
1 Graduate of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Bovine leukemia virus (BLV) is a member of the Delta retro virus genus (family Retroviridae) and can cause persistent lymphocytosis and lymphosarcoma in cattle that is described as enzootic bovine leucosis (EBL). This disease causes significant economic losses associated with the costs of control and eradication programs. Control programs of leucosis are based on the screening of cows by serological methods and removing the infected cows. The aim of this study was to evaluate the seroprevalence of bovine leukemia virus in cattle in Khuzestan province. Serum samples from 527 cattle were randomly collected in Ahvaz, Baghmalek, Shooshtar, Gotvand, Shadegan, Hendijan, Behbahan, Ramhormoz and Susangerd cities and were examined by ELISA assay. Seroperevalence rate of bovine leukemia virus was 6.64% (95% CI: 4.51-8.77). Statistical analysis indicated no significant association between infection and age or breed. Relative frequency of infection was higher in female cows than males, but this difference was not significant and odds of infection in female cows than males were 2.6 (95% CI: 0.35-19.59). Prevalence rate of infection between industrial (15%) and nonindustrial (3.4%) husbandry was significantly different (p<0.001) and odds of infection in industrial husbandry than nonindustrial was 4.97 (95% CI: 2.43-10.16). Prevalence rate in Shadegan, Baghmalek, Behbahan, and Susangerd were 23.5%, 20.3%, 7.2% and 1.7%, respectively, but infection was not observed in Ahvaz, Shooshtar, Gotvand, Ramhormoz and Hendijan (p<0.001) and 30.8% of fluctuation of disease was justified by geographical location. This study confirms that bovine leukemia virus exists in Khuzestan province. Prevention and control measures should be considered by health authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bovine leukemia virus
 • Epidemiology
 • Khuzestan
 • Serology
 • پورجعفر، م.، محزونیه، م. و کجوری، غ. (1386). مطالعه سرولوژی عفونت با ویروس لوسمی گاو در گاوهای شیری و جستجوی آنتی­بادی ضد آن در کارکنان گاوداری­های منطقه شهرکرد. مجله دامپزشکی ایران،  دوره 3، شماره 4، صفحات: 13-5.
 • جعفری­جوزانی، ر. و مقدم، غ. (1392). مطالعه سرو اپیدمیولوژیک لوکوز گاوی در نژادهای سرابی و هلشتاین استان آذربایجان­شرقی. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، دوره 26، شماره 1، صفحات: 8-2.
 • حاجی­حاجیکلایی، م.، صیفی­آباد شاپوری، م. و اکبری، م. (1385). مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاوهای اهواز. پژوهشی و سازندگی، شماره 30، صفحات: 71-26.
 • حاجی­حاجیکلایی، م.، صیفی­آباد شاپوری، م. و چنگیزی، ف. (1394). بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش­های ارجاعی به کشتارگاه اهواز. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، دوره 9، شماره 1، صفحات: 30-25.
 • قائم مقامی، ش.، اولیایی، م.، نیرومند، ح.، فیروزی، م. و بخشش، م. (1378). مطالعه سرولوژیک لکوز آنزوئوتیک گاو در استان مرکزی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 1، صفحات: 54-11.
 • Azuba, R.B., Zieger, U. and Schmidt, F.W. (1994). Prevalence study of bovine leukaemia virus infection in slaughtered cattle in selected areas in Uganda. Bulletin of Animal Health and Production in Africa, 42: 13-17.
 • Bartlett, P.C., Norby, B., Byrem, T.M., Parmelee, A., Ledergerber, J.T. and Erskine, R.J. (2013). Bovine leukemia virus and cow longevity in Michigan dairy herds. Journal of Dairy Science, 96: 1591-1597.
 • Batmaz, H., Carli, K.T., Kahraman, M., Cetin, C. and Kennerman, E. (1995). Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey. Veterinary Record, 136(2): 42-44.
 • Batmaz, H., Carli, K.T., Sen, A. and Kennerman, E. (1999). Prevalence of enzootic bovine leukosis in the South Marmara region and observations of some management practices. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23: 261-268.
 • Benavides, B.B., Quevedo, D.A.C. and Des La Cruz, M.F.S. (2013). Epidemiological study of bovine leukemia virus in dairy cows in six herds in the municipality of Pasto, Narino. Revista Lasallista de Investigación, 1: 18-26.
 • Burridge, M.J., Puhr, D.M. and Hennemann, J.M. (1980). Epidemiological study of bovine leukosis virus infection in Florida. Fourth international symposium on Bovine Leukosis. Current Topics in Veterinary Medicine and Animal Science, 15: 373-383.
 • Gnad, D.P., Sargeant, J.M., Chenoweth, P.J. and Walz, P.H. (2004). Prevalence of bovine leukemia virus in Young, purebred beef bulls for sale in Kansas. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 3: 215-219.
 • Kakinuma, S., Maeda, Y., Ohtsuka, H., Konnai, S. and Oikawa, M. (2014). Bovine leukemia virus titer and leukocyte population associated with mastitis in periparturient dairy cows. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 3: 239-244.
 • Kim, Y., Lee, E., Oem, J., Kim, S., Lee, M., Lee, K., et al. (2015). Genetic analysis of env and gag gene fragments of bovine leukemia virus identified in cattle from Korea.  Korean Journal of Veterinary Research, 55(1): 53-56.
 • Lojkic, I., Balic, D., Rudan, N., Kovacic, M., Cac, Z., Periskic, M., et al. (2013). Eradication of bovine leukosis virus on a dairy farm through improved virus detection. Veterinarski arhiv, 83(6): 581-591.
 • Maresca, C., Costarelli, S., Dettori, A., Felici, A., Iscaro, C. and Feliziani, F. (2015). Enzootic bovine leukosis: Report of eradication and surveillance measures in Italy over an 8-year period (2005-2012). Preventive Veterinary Medicine, 119: 222-226.
 • Meas, S., Ohashi, K., Tum, S., Chhin, M., Kuyhor, T.E., Miura, K., et al. (2000) Seroprevalence of bovine leukaemia virus in draught animal in combodia. Journal Veterinary Medicine Science, 62: 779-781.
 • Meas, S., Seto, J., Sugimoto, C., Bakhsh, M., Riaz, M., Sato, T., et al. (1999). Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. Journal of Veterinary Medical Science, 62: 329-331.
 • Mohammadi, V., Atyabi, N., Nikbakht Brujeni, Gh., Lotfollahzadeh, S. and Mostafavi, E. (2011). Seroprevalence of bovine leukemia virus in some dairy farms in Iran. Global Veterinaria, 7: 305-309.
 • Morovati, H., Shirvani, E., Noaman, V., Lotfi, M., Kamalzadeh, M., Hatami, A., et al. (2012). Seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in dairy cattle in Isfahan Province, Iran. Tropical Animal Health and Production, 44: 1127-1129.
 • Mousavi, Sh., Haghparast, A.R., Mohammadi, Gh. and Tabatabaeizadeh, S.E. (2014). Prevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in the northeast of Iran. Veterinary Research Forum, 5(2): 135-139.
 • Murakami, K., Kobayashi, S., Konishi, M., Kameyama, K. and Tsutsui, T. (2013). Nationwide Survey of Bovine Leukemia Virus Infection among Dairy and Beef Breeding Cattle in Japan from 2009–2011. The Journal of Veterinary Medical Science, 75(8): 1123-1126.
 • Ndou, R.V., Sejesho, F., Dzoma, B.M., Motsei, L.E., Nyirenda, M. and Bakunzi, F.R. (2011). A serosurvey of the prevalence of enzootic bovine leukosis in the Mafikeng Area of the North West Province of South Africa. Journal of Human Ecology, 36(1): 53-55.
 • Nikbakht Brujeni, G.R., Taghi Poorbazargani, T., Nadin-Davis, S., Tolooie, M. and Barjesteh, N. (2010).  Bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus and their mixed infection in Iranian Holstein cattle. Journal of Infection in Developing Countries, 4(9): 576-579.
 • Pinheiro Junior, J.W., Souza, M.E., Porto, W.J.N., Lira, N.S.C. and Mota, R.A. (2013). Epidemiology of enzootic bovine leukemia virus (BLV) infection. The Journal Ciência Animal Brasileira, 14(2): 258-264.
 • Sandev, N., Ilieva, D., Rusenova, N. and Marasheva, V. (2015). Prevalence of enzootic bovine leukosis in Bulgaria. Journal Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine, 72(1): 43-46.
 • Sandev, N., Sizov, I., Pandarov, S., Alexandrova, S., Dojchev, T., Vasilev, V., et al. (2001). Prevalence of enzootic bovine leukosis in South-eastern Bulgaria during the period 1998-2000. Veterinarski Arhiv, 71(4): 215-221.
 • Schoepf, K.C., Kapaga, A.M., Masmi, H.M. and Hyera, J.M.K. (1997). Serological evidence of the occurrence of enzootic bovine leukosis virus infection in cattle in Tanzania. Tropical Animal Health and Production, 29(1): 15-19.
 • Usui, T., Meas, S., Konnai, S., Ohashi, K. and Onuma, M. (2003). Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in dairy and beef cattle in Hokkaido. Journal of Veterinary Medical Science, 65(2): 287-289.
 • Uysal, A., Yilmaz, H., Bilal, T., Berriatua, E., Bakirel, U., Arslan, M., et al. (1998). Seroprevalence of enzootic bovine leukosis in Trakya district (Marmara region) in Turkey. Preventive Veterinary Medicine, 37: 121-128.
 • Vanleeuwen, J.A., Tiwari, A., Plaizier, J.C. and Whiting, T.L. (2006). Seroprevalences of antibodies against bovine leukemia virus, bovine viral diarrhea virus, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, and Neospora caninum in beef and dairy cattle in Manitoba. Canadian Veterinary Journal, 47: 783-786.