بررسی فراوانی عارضه کلیه کلوآزونه در گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه‌های صنعتی تبریز و رشت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

ضایعه کلیه کلوآزونه یکی از یافته‌های تصادفی در کشتارگاه می‌باشد. این وضعیت که ناشی از ضخیم­شد­گی غشاء پایه لوله­های خمیده نزدیک و در برخی موارد لوله­های خمیده دور کلیه به­دلیل رسوب رنگدانه آهن می‌باشد، تا کنون در بز، گوسفند و اسب گزارش شده ‌است. منطقه قشری چنین کلیه‌هایی به طور یک­دست قهوه­ای تیره می‌گردد، اما این حالت قسمت مرکزی کلیه را در بر نمی‌گیرد. این ضایعه هیچ­گونه اختلالی را در عملکرد کلیه به­دنبال نداشته و دام از نظر بالینی کاملاً طبیعی و سالم به‌نظر می‌رسد. هنوز علت قطعی برای بروز این حالت شناخته نشده‌ است. با این وجود، فرض بر آن است که همولیز داخل عروقی می‌تواند عامل آن باشد. هدف از بررسی حاضر، تعیین فراوانی ضایعه کلیه کلوآزونه در گوسفندان کشتاری کشتارگاه تبریز و رشت بود. در این مطالعه، با بازرسی 10000 لاشه گوسفند به‌طور تصادفی در کشتارگاه صنعتی رشت و تعداد 8600 لاشه گوسفند در کشتارگاه صنعتی تبریز، 11 مورد مشکوک به ابتلا به عارضه کلیه کلوآزونه تشخیص داده شد که با نمونه‌برداری و رنگ­آمیزی معمول هماتوکسیلین- ائوزین ضایعه فوق تایید گردید. بنابراین، فراوانی ضایعه کلیه کلوآزونه در شهرهای تبریز و رشت، 059/0 درصد برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cloisonne kidney lesion frequency in slaughtered sheeps of Tabriz and Rashta slaughterhouse

نویسنده [English]

 • A Khaki
Associate Professor, Department of Pathobiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Cloisonne kidney is an accidental finding of the kidneys observed in abattoir. The lesion caused by the thickening of the proximal and sometimes distal convoluted tubules basement membranes due to iron pigmentation is so far reported in goats, sheep and horses. Renal cortex is brown but the condition does not involve the medulla. The lesion brings about no impairment of the renal normal function and affected animals are clinically normal. Although the exact cause of this condition remains unknown but intravascular hemolysis is considered to have a role. The following study was undertaken to determine sheep cloisonne kidney frequency rate in Tabriz and Rasht abattoir. A number of 10000 sheep carcasses in Rasht slaughterhouse and 8600 carcasses in Tabriz slaughterhouse were randomly examined and tissue samples were stained with H&E. Only eleven cases were diagnosed with the cloisonne kidney lesion. Thus the frequency rate of the lesion was estimated at 0.059% in sheep of these cities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cloisonné kidney
 • Sheep
 • Tabriz and Rasht abattoirs
آریانپور کاشانی، ع. (1363). فرهنگ کامل انگلیسی- فارسی. تهران، انتشارات امیرکبیر،  صفحه: 1011.

• Al-Zahawi, S. (1957). Symmetrical Cortical Siderosis of the Kidneys in Goats. American Journal of Veterinary Research, 18(69): 861.

• Erer, H., Turkutanit, S. and Hatipoglu, F. (1997). Pathological Investigations on Renal Hemosiderosis in Sheep. Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(2): 133-137.

• Hatipoglu, F. and Erer, H. (2001). Lesions of Cloisonne Kidney in Sheep: Report on Four Cases. Revue de Medecine Veterinaire, 152(4): 311-316.

 • 5 - Light Jr, F. (1960). Pigmented Thickening of the Basement Membranes of the Renal Tubules of the Goat ("Cloisonne Kidney"). Laboratory Investigation, 9: 228-238.
 • 6 - Marcato, P. and Simoni, P. (1982). Pigmentation of Renal Cortical Tubules in Horses. Veterinary Pathology Online, 19(5): 572-572.
 • 7 - Mcgavin, M.D., Carlton, W.W. and Zachary, J. F. (2001). Thomson’s Special Veterinary Pathology. 3rd ed., London: Mosby, pp: 100-130.
 • 8 - Nasiri, M. and Sadrkhanlou, M. (2013). Histopathologic Comparison between Specific Gomori Iron Staining Method and Perl’s Prussian Blue Staining Method in Caprine Iron Accumulated Tissues (Cloisonne Kidney). Journal of Veterinary Clinical Research, 4(1): 11-18.
 • 9 - Newman, S., Confer, A. and Panciera, R. (2007). Urinary System. Pathologic Basis of Veterinary Disease, 4: 613-691.
 • 10 - Oryan, A., Razavi, M. and Maleki, M. (1993). Observations on Cloisonné Kidney in Sheep. Newzeland Veterinary Journal, 41(4): 210-214.
 • 11 - Sharma, A.K., Sahoo, M. and Karikalan, M. (2015). Cloisonné Kidney in an Asiatic Lion (Panthera Leo). Indian Journal of Veterinary Pathology, 39(3): 293-295.