شماره جاری: دوره 13، 4 (52) زمستان - شماره پیاپی 52، زمستان 1398، صفحه 329-410 
4. ارزیابی تجربی تاثیر اسید فولیک بر ترمیم زخم سوختگی قرنیه در خرگوش سفید نیوزلندی

صفحه 371-383

امیرحسین محلوجیان؛ علیرضا جهاندیده؛ احمد اصغری؛ سید پژمان مرتضوی