نویسنده = مسعود رضا صیفی شاپورآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان خوزستان

دوره 12، 1 (45) بهار، بهار 1397، صفحه 43-54

حمید هاشمی مهرجردی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود رضا صیفی شاپورآبادی