نویسنده = مجید محمد نژاد شموشکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون بر بافت‌های گناد، مغز و قلب مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1287-1294

مجید محمد نژاد شموشکی؛ مهدی سلطانی؛ عیسی شریف پور؛ محمد رضا ایمانپور؛ اکبر بهارلویی؛ محمد اسماعیل نعیمی