نویسنده = محمدرضا ولیلو
تعداد مقالات: 5
1. نقش سترورلیکس در حفاظت از تغییرات مورفولوژیکی و فراساختاری اپی‌تلیوم ژرمینال بافت بیضه به دنبال آسیب‌های ایجادشده توسط سیکلوفسفامید در موش سوری

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 285-299

10.30495/jvcp.2020.1908974.1279

داریوش محمدنژاد؛ جمال عیوضی ضیایی؛ ایدا اعظمی؛ محمدرضا ولیلو؛ حسین راستا؛ علی عابدالهی


4. تأثیر عصاره چای سبز بر آسیب‌شناسی بافتی و شاخص‌های سرمی آسیب بافت کبد در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1315-1324

علی اکبر ابوالفتحی؛ علی رضایی؛ غفور موسوی؛ محمدرضا ولیلو؛ بهبود جعفری