نویسنده = محمد جلیل زاده هدایتی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه اثرات تسکینی و پیش بیهوشی سه دسته فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره رازک (Humulus lupulus) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1463-1469

رامین شیشه گر؛ علی رضایی؛ ایلیاد عیسی بیگلو؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ چنگیز احمدیزاده؛ سلما اصل فائقی؛ امیررضا عبادی


2. مطالعه اثرات تسکینی، پیش‌بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاه زیرفون (Tilia platyphyllos scop) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1051-1058

علی رضایی؛ بهبود جعفری؛ چنگیز احمدی زاده؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ زهره استادی؛ امیررضا عبادی؛ رامین شیشه گر