نویسنده = محمدرضا مخبردزفولی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت سل دامی در ایران و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن

دوره 6، 3 (23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 1597-1604

محمدقلی نادعلیان؛ حسن تاج بخش؛ محمود بلورچی؛ علی رضاخانی؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ علی اسلامی


2. بیماری هاری و وضعیت آن در ایران

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 337-343

محمّدقلی نادعلیان؛ حسن تاج بخش؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ علی رضاخانی؛ سوسن سیمانی؛ محمود بلورچی