نویسنده = علی رضا قدردان مشهدی
تعداد مقالات: 5
1. اثر تمرین فیزیکی بر غلظت برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسب عرب

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 145-155

علی رضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ مرضیه ارجمند نژاد


2. بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان خوزستان

دوره 12، 1 (45) بهار، بهار 1397، صفحه 43-54

حمید هاشمی مهرجردی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود رضا صیفی شاپورآبادی


3. تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروکاردیوگرام در گاومیش رودخانه‌ای خوزستان (Bubalus bubalis)

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 225-232

علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجی‌کلائی؛ سجده کمالی مجاوری لنگرودی؛ علی رضاخانی؛ رضا فاطمی طباطبایی


4. اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب

دوره 7، 1 (25) بهار، بهار 1392، صفحه 1754-1761

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سیدرضا فاطمی؛ مرضیه ارجمندنژاد


5. بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان شهرستان اهواز

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1723-1727

علیرضا قدردان مشهدی؛ حسین حمیدی نجات؛ پریسا علیزاده نیا