نویسنده = علی حسن پور
تعداد مقالات: 4
1. نقش شاخصه‌های ژنتیکی در تعیین نژاد اسب‌های عرب

دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 187-197

10.30495/jvcp.2019.666731

سروین جباری؛ محمدرضا مشایخی؛ علی حسن پور


3. ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسب‌های مبتلا به گورم

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 277-284

علی حسن پور؛ حمیدرضا علیپور خیرخواه؛ سینا مقدم


4. بررسی فاکتورهای خطر شیوع عفونت لپتوسپیرا در اسب های منطقه گنبد

دوره 7، 2 (26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 1844-1855

امید جاهدداشلی برون؛ علی حسن پور